Cmentarz parafialny

REGULAMIN CMENTARZA WYZNANIOWEGO PRZY PARAFII PW. ŚW. KATARZYNY W BĘDZINIE

Wyznając wiarę, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego i oczekują wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie, Kościół z należytą czcią troszczy się o godny pochówek, jak tez miejsce spoczynku dla zmarłych. Należy zatem dbać o to, aby cmentarz był świadectwem chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie ciał oraz miejscem skupienia i modlitwy. Celem niniejszego regulaminu jest uściślenie postanowień obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych, jak również dbałość o zachowanie porządku i powagi miejsca świętego, jakim jest cmentarz.

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1

1. Cmentarz Rzymskokatolicki parafii pw. św. Katarzyny w Będzinie jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Katarzyny w Będzinie
2. Jego administrowaniem zajmuje się Proboszcz Parafii lub z upoważnienia Proboszcza Zarządca Cmentarza, wykonujący wszelkie zadania wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych. Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z przepisami prawa kanonicznego i państwowego.
3. Do zadań tych w szczególności należy:
a) przyjmowanie zwłok do pochowania i przydzielanie miejsca do urządzenia grobu,
b) obsługa pogrzebów, kopanie grobów, przygotowywanie grobowców do pochówków, chowanie zwłok i ekshumacje oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych,
c) przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza,
d) prowadzenie dokumentacji cmentarza wynikającej z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów,
e) utrzymywanie porządku, w tym utrzymywanie we właściwym stanie technicznym dróg dojazdowych i wewnętrznych (utrzymanie alejek, zamiatanie i odśnieżanie dróg), dostępu do pól grzebalnych oraz urządzeń sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych, zbieranie i wywóz śmieci,
f) konserwacja małej architektury oraz domów przedpogrzebowych i budynków gospodarczych,
g) planowanie, zakładanie i utrzymywanie zieleni (koszenie trawy, grabienie liści, pielęgnacja drzew i krzewów, nasadzenia),
h) wykonywanie wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem cmentarza, w tym przygotowanie kwater pod groby murowane i ziemne zgodnie z planem zagospodarowanie przestrzennego terenu.

Rozdział II
Postanowienia porządkowe


§ 2

1. Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie: od 01 kwietnia do 30 września od godz. 8.00 do 20.00, w pozostałych miesiącach od godz. 8.00 do zmroku.
2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego Zmarłym oraz do dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.

§ 3

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
a) picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,
b) palenia papierosów,
c) wprowadzania zwierząt,
d) jazdy pojazdami jednośladowymi (rowery),
e) przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia,
f) niszczenia zieleni i pojemników na śmieci,
g) wypalania śmieci lub ich wyrzucania poza miejscami do tego przeznaczonymi,
h) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnie miejsca grzebalnego,
i) samowolnego ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania wokół miejsc grzebalnych itp. Podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Zarządcy cmentarza może skutkować usunięciem bezprawnie ustawionych ławek, posadzonych roślin i przywróceniem powierzchni poza miejscem grzebalnym do stanu pierwotnego,
j) samowolnego wykonywania prac budowlanych.

§ 4

1. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Zarządcy :
a) wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,
b) ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń, ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy oraz dojście go grobów,
c) wjazdu pojazdami mechanicznymi,
d) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania murów,
e) umieszczania reklam,
f) zbierania wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,
g) gromadzenia śmieci i odpadów na miejscach do tego nie przeznaczonych.
2. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu może być dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zarządcy cmentarza po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie prac budowlanych i kamieniarskich oraz wykonywania usług przez inne podmioty, który stanowi integralną część Regulaminu cmentarza ( do wglądu u Zarządcy cmentarza), a także po uzyskaniu zezwoleń stosownych instytucji, jeśli takie zezwolenia są wymagane odrębnymi przepisami.

§ 5

1. Na cmentarzu mogą znajdować się groby ziemne, groby murowane, groby rodzinne, katakumby, kolumbarium.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284):
a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;
b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;
c) grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;
d) katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;
e) kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;
f) miejsce grzebalne to miejsce wyznaczone przez Zarządcę cmentarza do urządzenia grobu.
3. Przez usługi pogrzebowe rozumie się eksportację zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i zagranicą, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, transport zwłok z miejsca przechowywania do kaplicy cmentarnej, sprzedaż akcesoriów pogrzebowych.
4. Pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.
5. Przez usługi kamieniarskie rozumie się wykonywanie wszelkich czynności związanych z budową, montażem, demontażem lub naprawą nagrobka.
6. Zarządca Cmentarza, w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie prowadzenia ewidencji grobów, jest obowiązany do prowadzenia „ksiąg cmentarnych”, których wymagania określa w/w rozporządzenie.

§ 6

1. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach ( ustawienie, wymiana lub renowacja nagrobka albo jego części itp.) mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia cmentarza, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy cmentarza, wniesieniu stosownych opłat i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii cmentarza.
2. Kancelaria cmentarza jest czynna we wszystkie dni robocze w godzinach 8.00-9.00 i w środy w godzinach 17.00-18.00, w niedziele i święta nieczynna. Kancelaria cmentarza i kancelaria parafialna załatwiają wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobiera z tego tytułu stosowne opłaty i ofiary.
3. Uroczystości pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do soboty po ustaleniu dnia i godziny pochówku w kancelarii parafialnej.

Rozdział III
Zasady dysponowania grobem i ponoszenia opłat


§ 7

1. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Przez dysponenta grobu rozumie się osobę, która opłaciła miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu w imieniu osób posiadających prawo do grobu. Dysponent grobu w momencie dysponowania grobem oświadcza w formie pisemnej, że nie ma innych osób, które mogą sobie rościć prawa do grobu.
2. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób wystawione dysponentowi przez Zarządcę cmentarza.
3. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją, jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.
4. Dysponent grobu jest uprawniony zrzec się prawa do miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej, pochowanej w danym grobie. Takie zrzeczenie może nastąpić tylko w formie pisemnej w kancelarii cmentarza, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje w kancelarii, a drugi otrzymuje dysponent grobu.
5. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą w Regulaminie cmentarza za pochowanie.
6. Upływ okresu 20 lat nie powoduje automatycznie wygaśnięcia dotychczasowego prawa do grobu, ale z tą chwilą grób może być przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. Zarządca cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.
7. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki Zarządca cmentarza nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę przedłużając prawo do grobu na okres kolejnych 20 lat.
8. Osobie, która pomimo upływu terminu czasu nie zgłosiła zastrzeżenia i nie uiściła opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarządcę cmentarza innej osobie z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal stale odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.

§ 8

1. Za miejsca grzebalne ziemne i murowane oraz za postawienie nagrobka pobiera się opłaty. Informacja o wysokości opłat za korzystanie z cmentarza tj. opłat za miejsca grzebalne, opłat za czynności cmentarno-kancelaryjne oraz opłat za utrzymanie infrastruktury cmentarza jest dostępna w kancelarii cmentarza.
2. Wszystkie opłaty, o których mowa w pkt.1, wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.
3. Pracownik kancelarii przyjmując opłatę, potwierdza ten fakt każdorazowo odpowiednim dokumentem.
4. Pokładne to opłata składana Właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub ponownego pochówku w grobie głębinowym. Uiszczenie pokładnego skutkuje przyznaniem prawa do użytkowania miejsca grzebalnego przez okres 20 lat, w tym także do stawiana nagrobku za zgodą Parafii. Wysokość pokładnego określana jest przez Proboszcza Parafii z uwzględnieniem kosztów utrzymania cmentarza i zwyczajów miejscowych.
5. Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu.
6. Prolongat nie pobiera się od murowanych grobów rodzinnych tj. grobów murowanych przeznaczonych do pochowania zwłok więcej niż jednej osoby.
7. Po upływie 20 lat dysponent murowanego grobu rodzinnego zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na utrzymanie infrastruktury cmentarza. Jeśli opłata na utrzymanie infrastruktury cmentarza jest wyższa niż wysokość prolongaty na kolejne 20 lat, to obowiązek uiszczenia różnicy pomiędzy tymi opłatami ciąży także na dysponencie grobu ziemnego.
8. Wpływy z prolongat, rezerwacji miejsc i opłat na utrzymanie infrastruktury cmentarza, przeznaczane są na inwestycje cmentarne i parafialne, w szczególności na koszty wywozu śmieci i składowania śmieci, opłat za wodę, energię elektryczną ubezpieczenia cmentarza, wynagrodzenie pracowników cmentarnych, utrzymania należytego porządku na cmentarzu oraz zapewnienie wykonania zadań, o których mowa w § 1.

§ 9

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Będzinie i Zarządca cmentarza nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
2. W przypadku naruszenia regulaminu właściciel obiektu lub Zarządca ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie stosownych sankcji prawnych i administracyjnych.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

"Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna".