Nowenna do Miłosierdzia Bożego w intencji duchowej odnowy parafii

Dzień pierwszy

Módlmy się o miłosierdzie dla całej ludzkości:

Jezu Najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, lecz na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją. Przyjmij nas wszystkich do przybytku Najlitościwszego Serca Swojego i nie wypuszczaj zeń nikogo na wieki. Błagamy Cię o to przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

Ojcze nasz….. Zdrowaś Maryjo…… Chwała Ojcu….

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą , a szczególnie na biednych grzeszników, których jedyną nadzieją jest Najlitościwsze Serce Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszyscy razem wysławiali Twoją wszechmoc na wieki. Amen.

 

Dzień drugi

Módlmy się za dusze kapłańskie i zakonne:

Jezu Najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnażaj łaski w duszach kapłanów, zakonników i zakonnic swoich, aby godnie i owocnie pełnili uczynki miłosierdzia, a wszystkich innych pobudzali słowem i przykładem do należytej czci Ojca Miłosierdzia, który jest w niebie.

Ojcze nasz….. Zdrowaś Maryjo…… Chwała Ojcu….

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybrańców swojej winnicy : na dusze kapłańskie i zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego. Dla uczuć Serca Syna Twego udzielaj im nadal mocy światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

 

Dzień trzeci

Módlmy się za wszystkich wiernych chrześcijan:

Jezu Najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych hojnie ze skarbca swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

Ojcze nasz….. Zdrowaś Maryjo…… Chwała Ojcu….

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jak na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki, udziel im swego błogosławieństwa i otaczaj ich swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale aby z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

 

Dzień czwarty

Módlmy się za pogan i niewiernych:

Jezu Najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do przybytku Najlitościwszego Serca Swego dusze pogan, które Cię nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecają ich, aby oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego na wieki. Amen.

Ojcze nasz….. Zdrowaś Maryjo…… Chwała Ojcu….

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij ich do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować; spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki. Amen.

 

Dzień piąty

Módlmy się za błądzących w wierze:

Jezu Najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjm do przybytku Najlitościwszego Serca Swego dusze błądzących w wierze i pociągnij ich Swym światłem do jedności z Kościołem. Spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

Ojcze nasz….. Zdrowaś Maryjo…… Chwała Ojcu….

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich , trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna Swego i na gorzką Mękę Jego, którą podjął dla nich. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki. Amen.

 

Dzień szósty

Módlmy się za dzieci i dusze pokorne:

Jezu Najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział: uczcie się ode mnie, żem cichy i pokornego serca - przyjm do przybytku Najlitościwszego Serca Swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego, są bukietem przed tronem Bożym, którego zapachem sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w Najlitościwszym Sercu Jezusa i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.

Ojcze nasz….. Zdrowaś Maryjo…… Chwała Ojcu….

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia, na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w przybytku Najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego, woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagamy Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki. Amen.

 

Dzień siódmy

Módlmy się za czcicieli i szerzycieli Bożego Miłosierdzia:

Jezu Najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość Miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje, dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Ojcze nasz….. Zdrowaś Maryjo…… Chwała Ojcu….

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione Miłosierdzie Twoje - które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagamy Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie położyli, niech się spełni na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, że: Dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie moje - ja sam bronić je będę w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie, jako swej chwały. Amen.

 

Dzień ósmy

Módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące:

Jezu Najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż przyjmij do przybytku Twego Najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe - dusze, które Ci są bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości - niech strumienie krwi i wody, które wyszły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam stawiła moc miłosierdzia Twego.

Ojcze nasz….. Zdrowaś Maryjo…… Chwała Ojcu….

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagamy Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego Przenajświętsza Dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim; nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego Najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz . Amen.

 

Dzień dziewiąty

Módlmy się za dusze oziębłe:

Jezu Najlitościwszy, któryś jest litością samą, wprowadź do przybytku Najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe, niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te zlodowaciałe dusze, które podobne są do trupów i takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego i pociągnij je w sam żar Miłości Swojej, i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

Ojcze nasz….. Zdrowaś Maryjo…… Chwała Ojcu….

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze Miłosierdzia, błagam Cię przez gorzkość męki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na Krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego. Amen.