Ochrona powietrza dzięki działaniom termomodernizacyjnym oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w Parafii Św. Katarzyny w Będzinie - Grodźcu

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Katarzyny w Będzinie-Grodźcu realizuje przedsięwzięcie:  „Ochrona powietrza dzięki działaniom termomodernizacyjnym oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w Parafii Św. Katarzyny w Będzinie - Grodźcu”

 

Na realizację Przedsięwzięcia parafia pw. św. Katarzyny w Będzinie-Grodźcu uzyskała dotację w ramach ogłoszonego PROGRAMU przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Przedsięwzięcie pn. „Ochrona powietrza dzięki działaniom termomodernizacyjnym oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w Parafii Św. Katarzyny w Będzinie - Grodźcu” polegać będzie na zmniejszeniu emisji CO2 poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku kościoła należącego do Parafii Św. Katarzyny o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 837,0 m2.

Głównymi celami realizacji przedsięwzięcia są:

1) redukcja emisji CO2, 

2) obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej,

3) zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

4) zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową budynku.

Wymienione wyżej główne cele przedsięwzięcia są w pełni zgodne z celami określonymi w Programie Priorytetowym „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, przyjętym Uchwałą nr B/20/5/2016 Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 11 maja 2016 r., z późn. zm.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

1. Przygotowanie projektu, w tym audyt oraz inwentaryzacja przyrodnicza  – 1 komplet,

2. Ocieplenie stropu do nieogrzewanego poddasza wełną mineralną o grubości 12 cm i λ=0,035 W/mK, U=0,260 W/m² ; powierzchnia: 886,35 m2

3. Wymiana drzwi zewnętrznych, U=1,300 W/m²K; powierzchnia: 25,39 m2,

4. Wymiana okien zewnętrznych ,U=1,400 W/m²K; powierzchnia: 172,47 m2,

5. Ocieplenie podłogi na gruncie styropianem o grubości 10 cm i λ=0,036 W/mK, U=0,220 W/m²K; powierzchnia: 851,02 m2,

6. Ocieplenie stropu do nieogrzewanej piwnicy styropianem o grubości 10 cm i λ=0,036 W/mK, U=0,280 W/m²K; powierzchnia: 78,27 m2

7. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy czynnej 34,5 kW – 1 komplet,

8. Montaż instalacji c.o.: zmiana sposobu ogrzewania z konwekcyjnego powietrznego na wodne podłogowe – 1 komplet,

9. Zabudowa zbiornika buforowego c.o. Modernizacja źródła ciepła - zmiana na pompę ciepła typu glikol/woda, sprężarkową, napędzaną elektrycznie o mocy regulowanej 21,1-86,7 kW – 1 komplet,

10. Promocja, rozliczanie i odbiór przedsięwzięcia w tym audyt ex-post – 1 komplet.

 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 1 291 701,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia – 31.12.2019 r.